Poniżej przestawiamy Państwu oryginalną treść informacji, którą pozyskaliśmy ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.”

Jak będzie wyglądało FINANSOWANIE

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się:

    wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,

    sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:

  • do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.;
  • do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.;
  • do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Kto może się ubiegać o środki?

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
  • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

WAŻNE TERMINY

  • Dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego wniosek w 2018r – w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r.;
  • Organ prowadzący składa do wojewody wniosek w 2018r – w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.;
  • Zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości kwalifikują szkoły i szkoły za granicą do objęcia wsparciem finansowym w roku 2018 – w terminie do dnia 15 maja 2018 r.
  • Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1,  jednak nie później niż w roku 2018 – do dnia 30 czerwca 2018 r.;

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

Prawo

Treść uchwały – program Aktywna tablica

Dziennik ustaw

Początek strony